14 april 2024

Kies-Wind-Wijzer

Tweede Kamerverkiezing 2023

Op woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.

De NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) heeft een overzicht gemaakt van de verschillende politieke partijen en hun standpunten betreffende wind- en zonenergie en kernenergie. Dit overzicht kan u wellicht helpen bij het maken van een keuze bij deze verkiezingen. Voor uitgebreide programma’s en verdere details kunt u de afzonderlijke partijprogramma’s bekijken.

Verkiezingen 2023Groeiend verzet tegen windturbines op land

De verkiezingen staan voor de deur. Natuurlijk zijn we benieuwd naar de standpunten over windparken. De NVDE heeft ze voor u op een rij gezet. Opvallend is dat het aantal partijen, dat zich verzet tegen windturbines op land, toeneemt. Ook veel voorstanders voor kerncentrales. Ook opvallend: het verschil in standpunt tussen de landelijke en de lokale partij in de gemeente.

Natuurlijk bepaalt de nieuwe coalitie hoe de wind gaat waaien. Van de grote partijen in de peiling is VVD voor windparken op land, de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC), PVV en BBB tegen. GroenLinks-PvdA  zit daar tussenin: windmolens met name op zee. Aan u de keus (en sterkte!).

De vragen: 1. standpunt windenergie, 2. voor of tegen kerncentrales

VVD

 1. zon en wind op land, wel  heldere afstandsnormen, zodat het draagvlak voor windenergie blijft
 2. voor kernenergie

D66

 1. uitbreiding noodzakelijk (met duidelijke normen)
 2. voor kernenergie

PVV

 1. geen windturbines, geen zonneparken
 2. voor kernenergie

CDA

 1. we blijven investeren in windenergie op zee en in zonne-energie
 2. voor kernenergie

GroenLinks-PvdA

 1. zonnepanelen en windmolens met name op zee
 2. tegen kernenergie

PvdD

 1. wind op land is een belangrijke energiebron, geen zonneparken in natuur of landbouwgrond
 2. tegen kernenergie

ChristenUnie

 1. voor duurzame energie op land
 2. tegen kernenergie

BBB

 1. we stoppen nieuwe projecten om wind op land te realiseren. Zonnepanelen alleen op daken en/of onderdeel geluidsschermen langs de weg
 2. voor kernenergie

NSC

 1. tegen windparken op land, bij windturbines op land een heldere afstandsnorm, zonneparken niet op landbouwgrond en natuurgebieden, wel op daken en langs infrastructuur
 2. voor kernenergie

Volt

 1. ook windenenergie op land hebben we hard nodig
 2. voor kernenergie

JA21

 1. directe stop op nieuwe windparken op land en zee. Indien toch windturbines op land strenge afstandsnorm
 2. voor kernenergie

SGP

 1. meer onderzoek naar effect windparken op zee, zonnepanelen: op daken, zonneparken gaan ten koste van landbouwgrond
 2. voor kernenergie

Denk

 1. blanco

SP

 1. uitbreiding van windparken op zee, zonnepanelen op alle geschikte daken
 2. tegen kernenergie

Bij1

 1. er wordt fors geïnvesteerd in (nieuwe) duurzame energie-alternatieven
 2. geen standpunt kernenergie

50Plus

 1. windenergie moet verhuizen naar zee
 2. voor kernenergie

Belang van NL

 1. geen nieuwe windmolens op land
 2. voor kernenergie

Forum

 1. stoppen met plaatsing windturbines en zonneparken. Windmolenparken en zonneparken ontmantelen
 2. voor kernenergie

Bron: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) www.nvde.nl

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. U kiest dan nieuwe Gedeputeerde Statenleden voor een periode van vier jaar. Ook kunt u stemmen voor de Waterschappen.

De opkomst bij PS-verkiezingen is vaak relatief laag; in 2019 maar net 56% en soms nog lager (klik hier). Zijn de Provinciale Staten dan niet belangrijk?

Dat zijn ze wel! De provincie neemt immers belangrijke beslissingen die ook gemeenten raken, bijvoorbeeld bij de realisatie van windmolen- en zonneparken. De provincie staat daarmee dichter bij dan we denken.

Op grond van de Elektriciteitswet kan de provincie de zogenaamde coördinatiebevoegdheid voor de besluitvorming voor windparken tussen 5 en 100 MW vermogen delegeren naar gemeenten.

Voor ‘ons’ windpark is deze bevoegdheid overgedragen aan gemeente Overbetuwe en Neder-Betuwe. De provincie kan deze gedelegeerde bevoegdheid echter ook weer weghalen (= coördinatieregeling) en zelf weer de regie nemen, in beginsel op elk moment dat de provincie dat goed acht. De Provinciale Staten is dus wel degelijk een machtig én belangrijk orgaan.

Met de PS-verkiezingen kiest u indirect ook voor de Eerste Kamer, die alle wetten van de Tweede Kamer moet goedkeuren voordat ze definitief worden doorgevoerd.

Huidige zetelverdeling Provinciale Staten:

Provincie Gelderland kent 55 Statenleden en de zetelverdeling is momenteel als volgt:

VVD: 8
CDA: 7
GroenLinks: 6
PvdA: 5
Forum voor Democratie: 5
D66: 4
ChristenUnie: 4
PVV: 3
SGP: 3
SP: 3
Groep de Kok: 3
Partij voor de Dieren: 2
50Plus: 2

Samenstelling kieswijzer

Er is gekeken naar welke partijen dit jaar meedoen in Gelderland en waar ze voor staan op het gebied van de items energietransitie en wind- en zonneparken. Uiteraard is dit geen volledige blik op hun programma’s en doet het niet volledig recht aan waar de partijen allemaal voor staan. Om partijen helemaal te kunnen beoordelen, is de weblink opgenomen naar hun volledige verkiezingsprogramma.

Samenvattend

Wat opvalt, is dat de politiek erg druk is met het realiseren van klimaatdoelen en de energietransitie. In geen enkel verkiezingsprogramma’s valt echter te lezen of er bij het realiseren van deze doelen ook oog is of dient te zijn voor de gezondheidsproblematiek en planschade die dergelijke windparken met zich meebrengen voor omwonenden.

Daarom nogmaals, u zou het gehele programma moeten lezen voordat u uw keuze maakt.

Wij vinden het belangrijk dat u gebruik maakt van uw stemrecht. Laat daarom uw stem niet verloren gaan, want de Provincie is een belangrijk orgaan dat gemeenten buitenspel kan zetten daar waar het gaat om bijvoorbeeld de realisatie van wind- en zonneparken.


VVD

Het motto van het verkiezingsprogramma van de VVD: Gelderland, HARTstikke mooi.

( https://vvd-gelderland.nl/verkiezingsprogramma )

De energietransitie moet worden versneld. Betaalbare energierekening voor inwoners en bedrijven is uitgangspunt.

VVD hecht aan draagvlak bij wind- en zonne-energie:

 • Gemeente zijn primair aan zet om – door de burgers gedragen – locaties te vinden voor wind- en zonne-energie
 • Geen zonne-energie op goede landbouwgronden
 • Windmolens zo veel mogelijk in corridors (wegen, spoorlijnen, waterwegen)
 • Met netbeheerders bezien hoe elektriciteitsnet robuust blijft plus kosteneffectief.

CDA

Het motto van het verkiezingsprogramma van de CDA: “Meer wij, minder ik” in Gelderland.

https://samenvoorgelderland.nl/wp-content/uploads/2022/12/Verkiezingsprogramma-PS-2023-vastgesteld.pdf

De ontwikkelingen in Oost-Europa laten zien hoe afhankelijk we zijn van energie vanuit andere landen. Daarom is het belangrijk om de energietransitie te versnellen naar een duurzamere, betaalbare, rendabele vorm.

 • Windenergie blijft en zal in de toekomst een belangrijke energiebron blijven.
 • Maatschappelijk draagvlak creëren voor het plaatsen van windturbines
 • Omwonenden niet alleen hinder laten ervaren maar ook de (financiële) lusten door in te zetten om minimaal 50% lokaal eigendom (bv energiecoöperaties)
 • Windenergie is zeer efficiënt en vult het tekort aan  zonne-energie goed aan.
 • Zien ruimte voor kleine windmolens bij agrariërs, ondernemingen en verenigingen
 • Grote windturbines bouwen op voldoende afstand van woonkernen en daar waar voldoende wind aanwezig is.
 • Zonne-energie meer inzetten op daken, talud, parkeerplaatsen e.d.
 • Voorkomen dat zonne-energie op vruchtbare landbouwgrond of waardevolle natuurgebied worden aangelegd.                                                                                                                                

GroenLinks

Het motto van het verkiezingsprogramma van GroenLinks: GROEN, GEZOND EN GELUKKIG

https://gelderland.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2023-01/GL%20GLD%20EINDVERSIE%20Verkiezingsprogramma%202023-2027%20definitief20230114.pdf

Alles op alles zetten om de klimaatdoelen te halen en de natuur te redden. Het kan gewoon.

 • Bij het aanwijzen van locaties voor zonne- en windprojecten stellen we participatie en draagvlak als voorwaarde en kijken hoe mensen met lage en middeninkomens kunnen profiteren van projecten voor duurzame energie.
 • Sterk inzetten op windenergie via provinciale projectbesluiten
 • Ondersteunen deelname aan coöperaties met aantrekkelijke regelingen
 • Deel van de winst zonne- en windparken komt terecht in een omgevingsfonds ten behoeve van bijvoorbeeld armoedebestrijding, bibliotheek elektrische deelauto’s en recreatieve natuur.
 • Zonneparken met multifunctioneel ruimtegebruik

PvdA

Het motto van het verkiezingsprogramma van de PvdA: Sociaal voor iedereen

https://gelderland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/475/2023/01/verkiezingsprogramma_internet-V3.pdf

Torenhoge energiekosten aanpakken door een duurzame toekomst voor iedereen in Gelderland mogelijk te maken. Zien een landschap waar steeds meer zonneparken en windmolens om ruimte vragen, maar het gaat desondanks niet snel genoeg. Is alleen inzetten op wind- en zonne-energie voldoende? Discussie over kernenergie is terug.

 • Er komen meer windmolens in Gelderland, maar wel onder strenge voorwaarden
 • Normen voor geluid en slagschaduw zijn streng om een gezonde leefomgeving te garanderen
 • Omwonenden moeten meeprofiteren
 • Ruimte is schaars, dus opwek van zon- en windenergie zo veel mogelijk clusteren
 • Alle bedrijfspanden voorzien van zonnepanelen
 • Zonnepanelen bij voorkeur niet op schaarse grond en altijd gecombineerd met andere functies als natuurontwikkeling of parkeren.

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie heeft geen motto aan het verkiezingsprogramma gehangen.

https://fvd.nl/files/provincies/gelderland/FVD_PS_PROGRAMMA_GELDERLAND.pdf

Staan voor het behoud van de ruimte om het land te bewerken en willen de natuur niet opofferen aan zonnevelden en windturbineparken.

 • Provincie moet zich verzetten tegen de onhaalbare en onbetaalbare energietransitie
 • Inzetten op betrouwbare, goedkope energie-doelstelling
 • Geen weilanden en water volbouwen met landschapsvervuilende windturbines en zonnepanelen  in naam van een onnodige energietransitie.

D66

Het motto van het verkiezingsprogramma van de D66: Laat iedereen vrij, maar  niemand vallen

https://d66.nl/gelderland/verkiezingsprogramma-d66-gelderland-2023-2027/

De provincie moet op energie blijven doorpakken.

 • Energie-infrastructuur fors uitbreiden.
 • Schaarste op het net mag geen belemmering zijn voor versnelling van de energietransitie  en het behalen van de klimaatdoelen.
 • Een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van zon- en windenergie.
 • Zon- en windenergie zoveel mogelijk combineren
 • De concrete plannen in de RES 2.0 verankeren in ruimtelijk beleid.
 • Provincie helpt de (RES) regio’s en pakt een actieve rol waar nodig.
 • Omgeving betrekken bij lokale projecten.
 • Centrale rol voor energiecoöperaties.
 • Provincie medeverantwoordelijk goede balans tussen zon en wind, zodat duurzame energiemix optimaal is.
 • Provincie sturend optreden om aandeel wind in de RES’en te vergroten.

ChristenUnie

De Christen Unie heeft geen motto aan het verkiezingsprogramma gehangen.

( https://gelderland.christenunie.nl/standpunten3 )

Op de website worden hun standpunten slecht ultra kort aangegeven en voor wat betreft het item “Klimaat en Energie” schrijven ze: Vanuit Bijbelse opdracht moeten we goed voor onze aarde zorgen, met andere woorden: goed rentmeesterschap.

Bij het lokaal opwekken van energie moet de provincie zich maximaal inzetten op het realiseren van zo veel mogelijk draagvlak. Participatie en zelforganisatie wordt toegejuicht. Willen lokale energiecoöperaties faciliteren.


PVV   

Het motto van het verkiezingsprogramma van PVV: Gelderland durf te kiezen

(https://www.pvv-gelderland.nl/images/stories/pdf/Verkiezingsprogramma_PVV_Gelderland_2023-2027.pdf )

Miljoenen uitgeven aan onder andere de energietransitie, duurzaamheid, klimaat behoren niet tot de kerntaken van de provincie.

 • Energierekening weer betaalbaar, dus geen subsidie naar onrendabele energieopwekking
 • Landbouwgronden moeten beschikbaar blijven voor de agrarische sectro en niet omgezet worden in natuur of zonneparken
 • Geen windmolens
 • Voor kernenergie.

SGP

Het motto van het verkiezingsprogramma van de SGP: Betrouwbaar en koersvast

( https://gelderland.sgp.nl/standpunten )

Alle standpunten zijn onderbouwd met drie waarden: Leven, dienen en recht doen.

Willen klimaaatveranderingen proberen tegen te gaan. We moeten niet afhankelijk zijn van de olie uit het Midden-Osten of van gas uit Rusland.

 • Moeten meer toe naar gebruik duurzame elektriciteit die in de regio is opgewekt.
 • Er moet volop gewerkt worden aan zonnepanelen op daken en windmolens
 • Alle alternatieve duurzame oplossingen aangrijpen en ontwikkelen.
 • We kunnen ons niet permitteren om vormen die (enige) overlast veroorzaken – zoals windmolens – buiten beschouwing te laten.
 • Bij windmolens op land is niet alleen draagvlak van belang
 • Omwonenden moeten kunnen meeprofiteren van de baten
 • Omwonenden moeten de mogelijkheid hebben om te participeren
 • Is voorstander van minimale afstand windturbines – woonhuizen van 400 meter
 • Voorstander van windmolens langs infrastructuur (snelwegen, spoorwegen, kanalen) en zonodig ook waar deze door natuur of bosgebieden lopen.

SP

Het motto van het verkiezingsprogramma van GroenLinks: Voor een 100 procent sociaal Gelderland.

https://gelderland.sp.nl/

Willen in de energievoorziening niet afhankelijk zijn van commerciële (buitenlandse) bedrijven.

In ieder geval voor wind-, water- en zonne-energie kiezen. Geen biomassa. Kernenergie biedt pas soelaas als de veiligheid van omwonenden en het leefmilieu gegarandeerd wordt.

 • Zijn niet in alle gevallen voor windenergie.
 • Van belang dat lokale gemeenschap ermee akkoord is en mee deelt in de opbrengsten. Breed draagvlak.
 • Windmolenparken op plaatsen waar relatief weinig mensen wonen langs rijkswegen en industrieterreinen.
 • Geen windmolenparken te dicht op bewoning en natuurgebieden.
 • Ruimhartige compensatie voor omwonenden essentieel.
 • Op dit moment zin windmolens nog niet duurzaam genoeg. Toewerken naar circulaire windmolens (wieken niet afdanken als restafval)

Groep de Kok/ BVNL

Hebben geen speciaal uitgeschreven verkiezingsprogramma.

( https://bvnl.nl/provincie/arjan-de-kok-lijsttrekker-provinciale-statenverkiezingen-gelderland/ )

De Kok was voorheen actief namens de PVV, maar heeft zich met enkele anderen afgesplitst en zijn als groep verder gegaan.

Ze zullen de komende provinciale Statenverkiezingen meedoen voor de lijst BVNL (Belangen van Nederland)

 • Zijn fel tegen wind- en zonneparken.
 • Windmolens veroorzaken overlast voor natuur en gezondheid, zijn horizonvervuilend en slecht afbreekbaar. Belasten het stroomnet met wiebelstroom.
 • Inzetten op kernenergie en waterstof, innovatie en klimaatadaptie.
 • Geen windmolens zonder draagvlak
 • Geen zonneparken op vruchtbaar landbouwgrond

Partij voor de Dieren

Hebben geen speciaal uitgeschreven verkiezingsprogramma.

( https://gelderland.partijvoordedieren.nl/ )

 • Zijn een aanjager van een ambitieus klimaat en milieubeleid.
 • Transitie naar klimaat neutrale provincie gaat niet ver en snel genoeg
 • Energieverbruik minderen zorgt ervoor dat minder windturbines en zonnevelden nodig zijn.

50Plus

Het motto van het verkiezingsprogramma van 50Plus: Met wijsheid en ervaring.

( https://www.50pluspartij.nl/gelderland-fractie/programma )

Hebben ook aandacht voor klimaat en milieu. Energietransitie is een feit en noodzakelijk.

Pleiten in eerste instantie voor het optimaal benutten van zonne- en windenergie.

 • Zonnepanelen op zoveel mogelijk daken
 • Geen zonneparken op landbouwgrond of in natuurgebieden.
 • Windmolens op bedrijfsterreinen, zoveel mogelijk geclusterd
 • Windmolens op voldoende afstand tot woonkernen i.v.m. gezondheid en geluidsoverlast.
 • Verstandige ruimtelijke afweging voor windparken door de provincie verdient voorkeur
 • Middels zorgvuldige gesprekken en inzet mitigerende maatregelen consensus bereiken voor ontwikkeling windparken.
 • Kernenergie wordt op voorhand niet meer afgewezen

Nieuwe Deelnemende Partijen

Navolgende partijen hebben op dit moment geen zetel in de provinciale Staten, maar doen wel mee met de komende verkiezingen.


BBB (Boer Burger Beweging)

De BBB heeft geen motto aan het verkiezingsprogramma gehangen.

( https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2023/01/BBB_PS_Verkiezingsprogramma_GELDERLAND_2023.pdf )

Ze ondersteunen de energietransitie en een circulaire economie. Ze zijn het echter niet eens met het nationale klimaatakkoord. Ze vinden het huidige akkoord onrealistisch, onbetaalbaar en het kent geen draagvlak bij de burgers.

Grootschalige wind- en zonneparken kosten te veel goed landbouwgrond en kosten vaak subsidiegeld en voegen nauwelijks economische meerwaarde toe voor inwoners:

 • Zonnepanelen horen niet in het buitengebied zolang er nog lege daken en terreinen zijn
 • Zonnepanelen plaatsen in bermen van spoor- en autowegen
 • Zonnepanelen verstoren de natuur en bodemleven doordat ze onder andere het licht wegnemen onder de panelen
 • Tegen grootschalig plaatsen van windmolens op het land ivm ontneming zicht op mooi culturele landschap,  geluidsoverlast, schade voor mens en dier; kortom, tegen wiebelstroom
 • Zijn voor het gebruik van kleine kernenergiecentrales (SMR = Small Modular Reactors)
 • Verruiming vergunningstelsel voor boeren, tuinders en ondernemingen ter bevordering innovatie in lagere emissie en kleinschalige energietransitie

Ja21

Het motto van het verkiezingsprogramma van JA21: JA21 maakt andere keuzes

https://gelderland.ja21.nl/

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk, maar dat lukt niet met wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. Ze zien in Gelderland ruimte voor de bouw van een kerncentrale voor schone, betrouwbare en veilige energie.

JA21 wil:

 • Kerncentrale bouwen in Gelderland
 • Geen nieuwe windturbines en zonnevlaktes
 • Stoppen met aanleg drijvende zonneparken “Lingepolder” op het Lingemeer
 • Stoppen met gasloos maken van Gelderland
 • Capaciteit elektriciteitsnetwerk versneld uitbreiden
 • Waterstof inzetten als duurzame energiebron

Hun landelijk standpunten:

 • Stoppen met aardgasvrij maken van bestaande woningen en bedrijven
 • Kerncentrale Borssele behouden en inzetten op nieuwe kerncentrales
 • Investeren in het onderzoek naar thorium
 • Klimaatakkoord en klimaatwet van tafel
 • Gaswinning Groningen hervatten

Volt

Het motto van het verkiezingsprogramma van Volt: Het is tijd voor positieve actie.

( https://assets.volteuropa.org/2023-01/Volt%20Gelderland%20-%20Verkiezingsprogramma.docx.pdf )

Staan voor een milieuvriendelijke economie waar welzijn centraal staat en die in 2040 klimaatneutraal is.

 • Vóór wind- en zonne-energie
 • Capaciteit energienetwerk versterken
 • Zuiniger en efficiënter omgaan met energie
 • Naast de mogelijkheden van kernenergie ook het gebruik van  geothermie onderzoeken

LPG (Lokale Partijen Gelderland)

De LPG heeft geen motto aan het verkiezingsprogramma gehangen.

( https://www.lokalepartijengelderland.nl/standpunten/ )

Als stip op de horizon moet het doel zijn om in 2050 alleen nog duurzame energiebronnen te hebben. Naast zonne- en windenergie verdere innovatieve oplossingen omarmen en streven naar energiereductie. Geven hun standpunten verder maar heel erg beperkt aan, te weten:

 • Ze continueren de subsidie Coöperatieve energieopwekking
 • Ondersteunen waterstofontwikkeling van harte
 • Uitbreiden van zon op daken
 • Beperken afhankelijkheden van derden op het gebied van energie en/of brandstofvoorzieningen
 • Windenergie alleen met inachtneming van de veiligheidsvereiste voor mens en dier en in samenwerkingsverband met coöperaties die werken in het belang van inwoners/ondernemers (win-win)
 • Toepassen van de “zonne-ladder”: continueren zodat hoogwaardige natuur en landbouwgrond behouden blijft.

ONS Gelderland

Het motto van het adviesprogramma van ONS Gelderland: ONS Gelderland – échte democratie.

Hebben geen verkiezingsprogramma voor de provincie maar een adviesprogramma.

( https://irp.cdn-website.com/89290ea2/files/uploaded/ONS%20Gelderland%20-%20%C3%A9chte%20democratie%20De%20macht%20weer%20terug%20bij%20de%20inwoners%20van%20Gelderland%20-%20Versie%2019.pdf )

 • Geen natuur/grond beschikbaar stellen voor zonnepanelen/-parken en windturbines
 • Maximale focus leggen op kernenergie.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op deze pagina kunt u de standpunten lezen van de verschillende politieke partijen met betrekking tot Windpark Midden-Betuwe vóór de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022. We hebben alle woordvoerders van de politieke partijen in zowel de gemeente Overbetuwe als Neder-Betuwe naar het standpunt van hun fractie gevraagd. Op weg naar de verkiezingen maakten we voor u deze Kies-Wind-Wijzer. Alle artikelen zijn door de geïnterviewden vooraf gelezen en akkoord bevonden.

De interviews zijn afgenomen door de vereniging MalleMolensMiddenBetuwe.

PartijGemeente OverbetuweGemeente Neder-Betuwe
Gerdien Maaijen
‘Participatie vinden we belangrijk’

‘Windenergie vinden we belangrijk. De provincie heeft dit zoekgebied aangewezen en wij zitten daar constructief in. Aan de ene kant hebben we een klimaatopgave, aan de andere kant moet dat wel gebeuren binnen de sociaal-maatschappelijke kaders. Participatie vinden we belangrijk, evenals de m.e.r. en de invloed van medische effecten. Verder moeten de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Al met al is het best lastig’
Nu 1 zetel
Kees van Hattum
‘We hadden de bewoners moeten meenemen’


‘Wij zijn voor windmolens in het kader van duurzaamheid en reductie. We hebben als raad een zoeklocatie aangewezen en achteraf gezien hadden we de bewoners daarbij moeten meenemen.  We hebben het amendement gesteund om de landelijke regels af te wachten. Het zal nu een tijdje onduidelijk zijn, de initiatiefnemers zullen langer moeten wachten. Maar er moet eerst helderheid zijn’
Nu 1 zetel
Wijnte Hol,
‘Windmolens en woningbouw gaat in de toekomst botsen’

 
‘Wij vinden draagvlak en een zorgvuldig participatietraject van groot belang. Het CDA heeft daarom eind 2021 aan de rem getrokken met het indienen van het initiatiefvoorstel om nieuwe kaders te stellen. We zijn nu terug naar de tekentafel wat betreft het windpark Zetten en wachten o.a. op de landelijke normen.
 
Daarnaast zet het CDA eerst in op de bouw van vier windmolens bij Park 15 bij Oosterhout. Dat concrete plan ligt er immers al vanaf 2014. Op dit moment lijkt het erop dat we daarmee, tezamen met andere lopende projecten, grotendeels de gemeentelijke klimaat-doelstellingen behalen.
 
Het CDA zet stevig in op het bestrijden van de woningnood, dat heeft ook prioriteit in ons land. We hebben plannen om te gaan bouwen in het stationsgebied in Zetten. Aangezien de afstand tussen de dichtstbijzijnde geplande turbines aan de noordkant en de bewoning nu al met zo’n 700 meter te krap is, gaat dat in de toekomst botsen. De afstandsnorm moet sowieso groter. Wat het CDA Overbetuwe betreft gaat het woon-en leefklimaat van huidige en toekomstige bewoning voor op windmolens in het genoemde gebied. Voldoende redenen om alle facetten de komende periode zorgvuldig met elkaar, dus ook omwonenden en bewonersplatform te bespreken, om uiteindelijk een goed besluit te nemen wat op draagvlak kan rekenen van alle betrokkenen’
Nu 9 zetels
Martin Hommersom,
‘Voor ons zijn drie zaken heel belangrijk voor de seinen op groen staan: communicatie, participatie en volksgezondheid.


Dat laatste hebben we eraan toegevoegd na het inwinnen van informatie. Heel veel weten we daarover nog niet, er lopen nog veel onderzoeken. We zijn heel terughoudend en we gaan zeker geen eigen regels opstellen. We wachten de landelijke normen af, zoals in de zomer van 2021 verzocht in een motie aan ons college’
Nu 2 zetels
Elbert Elbers,
‘Waarom niet kijken naar alternatieve locaties langs A50?’

‘In zijn algemeenheid staan wij positief tegenover windenergie. De situatie rond het windpark is erg ongewis. We vinden het verstandig dat er even pas op de plaats gemaakt wordt. We zijn niet tegen windenergie op land, maar de bewoners moeten er niet teveel overlast van ondervinden. Daarom zijn we voorstander om te kijken naar alternatieve locaties. Langs de A50 zijn er locaties waar de bewoners er nauwelijks last van hebben. Het college wil daar nog niet aan’.
Nu 2 zetels
Gerard Janssen,
‘Windturbines mogen niet de persoonlijke levenssfeer bedreigen’


‘We zien de noodzaak van nieuwe energie. Maar windturbines mogen niet de persoonlijke levenssfeer bedreigen. Verder vinden we participatie heel belangrijk. Dat zou wat ons betreft bovenaan moeten staan.  De communicatie is vaag. Het is een misvatting dat het plan definitief is voorgelegd aan de raad’
Nu 3 zetels
Peter de Waard,
‘Hadden de initiatiefnemers maar naar ons geluisterd…’


 ‘We zijn altijd duidelijk geweest. We willen de klimaatdoelen halen en windmolens en zonneparken alleen langs de A15 toestaan. Bij Zetten gaat het dan om 2 windmolens aan de zuidkant van de snelweg. De windmolens aan de noordkant kunnen er alleen komen als de bewoners daar goed bij zijn betrokken. Als de initiatiefnemers een jaar geleden naar ons geluisterd hadden, waren ze nu niet verbaasd dat de intentieovereenkomst met de gemeente niet verlengd is. Er komen nieuwe afstandsnormen voor windmolens. We zitten ver van de kust en hier waait het minder. Verder willen we ruimte geven aan woningbouw in Zetten. Alle reden dus om te kiezen voor alternatieven’
Nu 3 zetels
Laurys Bennink,
‘Onze voorkeur gaat uit naar een kerncentrale’


‘We zijn tegen verrommeling van het landschap. Ook het draagvlak van de bewoners is voor ons belangrijk. Verder wachten we de landelijke ontwikkelingen af gezien de afstandsnormen. Het zou heel raar zijn daarop vooruit te lopen. Als ik zie bij De Steeg in Dodewaard, dat op 400 meter van een windturbine ligt….
Onze voorkeur zou uitgaan naar een kerncentrale, gelukkig zie je dat dat ook landelijk speelt. We kijken positief naar de landelijke ontwikkeling en de bijdrage van ons kamerlid Silvio Erkens, die inzet op grote kerncentrales bijvoorbeeld bij Borssele. Dus geen kerncentrale in Dodewaard’
Nu 2 zetels
Aad Noordermeer,
‘Noordelijke route wordt heel moeilijk’

‘We hebben een duurzaamheidsopgave als gemeente. Alle argumenten moeten op tafel komen. Er moet ook een bepaalde mate van draagvlak zijn. Het project werd steeds groter en meer en wij hebben aan de boom geschud. Dat heeft onder meer geresulteerd in de rondetafelconferentie vlak voor de kerst. Daar zijn uitzoekpunten uitgekomen, die ook zijn gepubliceerd. Als daar meer informatie over is,  volgt er een nieuw gesprek met alle betrokkenen. Daarna kan de raad knopen doorhakken, rekening houdend met alle belangen. .
Het is nu niet te voorspellen hoe het landelijk gaat lopen. Het is de vraag wat op de locatie haalbaar is. Ik denk dat de noordelijke route heel moeilijk ligt qua afstand met bewoning en bedrijfseconomisch gezien. De zuidkant maakt meer kans, maar ook daar moet blijken of wat haalbaar is’.
Nu 2 zetels
n.v.t.
n.v.t.Anke Groeneveld,
‘Geen windmolens op plaatsen, waar mens er hinder van ondervindt’


‘We zijn geen voorstander van het volbouwen van de openbare ruimte. Aan de andere kant moet je voldoen aan het energievraagstuk. Wij willen geen windmolens op plaatsen waar mens, dier en natuur er hinder van ondervinden. Dat is ons programma echt wel een belangrijk onderwerp.
Dan zoeken wij liever naar andere mogelijkheden. Bovendien moeten we nu eerst de landelijke normen afwachten’
Nu 2 zetels
Mariël de Vries,
‘Het plan dat er nu ligt, wijzen we af’


‘Het plan, dat er nu ligt, wijzen we af. We vinden woningbouw ook heel belangrijk en dat zou sowieso ten koste gaan van een van de  windturbines aan de Zettense noordkant. We vinden twee rijen van windturbines aan beide zijden van de A15 erg rommelig, we hebben grote voorkeur voor één rij. Neemt niet weg dat we de duurzaamheidsdoelen graag willen halen. Verder vinden we het van belang dat het proces eerlijk verloopt en dat bewoners kunnen participeren en voordeel krijgen zodra ze er last van ondervinden. Het draagvlak van omwonenden is van groot belang. We zitten nu in afwachting van landelijk beleid, we zouden wel een eigen onderzoek kunnen doen naar de afstandsnorm’
Nu 4 zetels
n.v.t.
Alex van Nifterik,
‘Geen voorstander van grootschalig windpark’


‘Wij zijn geen voorstander van grootschalige windparken, we zoeken het meer in het stimuleren van zonnepanelen op daken. We willen geen zonneweides op vruchtbare landbouwgrond. Het mooie groene landschap nabij Hemmen en Zetten dient als groene parel bewaard te blijven’
Nu 0 zetels
Nees van Wolfswinkel,
 ‘We hechten waarde aan het creëren van draagvlak’

 
‘Voorop gesteld zullen we op zoek moeten naar alternatieve energiebronnen. Windmolens is daar één van. Op dit moment willen wij voor we verder gaan echter eerst de landelijke ontwikkeling rond afstandsnormen afwachten. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het creëren van draagvlak bij onze inwoners’
nu 8 zetels
Rik van den Dam,
‘Plannen kunnen weleens niet realistisch zijn’


‘Over het algemeen zijn we niet tegen wind- en zonne-energie.  We zijn wel terughoudend over de mogelijke inpasbaarheid en dat is hier het geval. De impact is behoorlijk groot voor de bewoners. Verder moeten we ook eerst de landelijke normen afwachten. En dan kunnen de plannen weleens niet realistisch zijn. Wat ook speelt zijn de plannen voor woningbouw, de nood is hoog in ons land en dat heeft ook prioriteit. Er zitten wat ons betreft veel haken en ogen aan de locatie van dit windpark’
Nu 4 zetels
n.v.t.
Dimitri Horsthuis-Tangelder
 
Vanuit het klimaatakkoord hebben we als gemeente de opdracht gekregen te verduurzamen. Als raad is besloten het over te laten aan de markt en dan heb je met projectontwikkelaars te maken. Deze hebben het participatieproces in coronatijd onderschat. Meepraten in een windmolenproject is van groot belang, je moet wel open het gesprek met de bewoners aangaan. Daarbij zijn vragen omtrent de gezondheid van omwonenden essentieel. Er is veel veranderd toen de gemeente met dit project begon. Hadden we ooit van de wespendief gehoord? De wettelijke richtlijnen voor het realiseren van windmolenprojecten werden door de Raad van State van tafel geveegd en daarmee heb je geen basis voor een verdere ontwikkeling. Verder zie je dat woningbouw en uitbreiding van bedrijventerreinen naar voren geschoven worden. Dit zijn erg veel opgaven bij elkaar en welke is dan het meest belangrijk en welke geef je voorrang? De opgave van het windpark is lastiger dan gedacht. Is dit wel haalbaar? GBO vindt dat alternatieve energie bronnen of duurzame energie nodig is om onze energievoorziening voor de toekomst te garanderen echter altijd in samenspraak met inwoners en ondernemers. Voldoende aandacht voor gezondheidsaspecten zijn hierbij een harde eis. Denk hierbij aan waterkracht bij de stuw in Driel en zonneparken. GBO vindt dat je breder moet kijken naar deze opgave. Je kunt de ruimte maar 1 keer gebruiken. De intentieovereenkomst met de initiatiefnemers is dan ook niet verlengd, wij willen in gesprek met de bewoners.
Nu 4 zetels
n.v.t.
n.v.t.Marieke Meijering
‘Duurzaamheid, maar niet ten koste van alles’


‘Wij zijn voor duurzaamheid, maar niet ten koste van alles en iedereen. Projecten die met duurzaamheid te maken hebben moeten niet het woongenot van de inwoners bederven. Als dit het geval is, dan moet er goed gekeken worden naar alternatieven. Daarnaast willen wij dat inwoners zo vroeg mogelijk betrokken worden bij duurzaamheidsprojecten, zoals bijvoorbeeld de bouw van windturbines’
Nu 1 zetel

Eindpublicatie 10 maart 2022