20 mei 2024

Brieven aan initiatiefnemers

Beide initiatiefnemers hebben brieven ontvangen van de gemeente Nederbetuwe. Deze brieven staan gepubliceerd op de website van de gemeente.

Klik hier om naar de brief aan Betuwewind te gaan.

Klik hier om naar de brief aan Betuwemolen te gaan.

Hieronder treft u de brieven in zijn geheel aan.

Brief aan Betuwemolen

Onderwerp Windpark Midden-Betuwe
Geachte heer Velthoven,

U heeft op 24 januari 2022 een brief verzonden aan de gemeenteraad waarin u aanbiedt om aan de
noordkant van de A15 drie windmolens te realiseren alsmede een zonnepark van vier tot acht hectare.
Tevens deelt u mee dat Maatschap Betuwemolen de samenwerking met u heeft opgezegd.
De gemeenteraad heeft ons verzocht uw brief te beantwoorden. De inhoud van deze brief is
afgestemd met de gemeenteraad.
Wij hebben ten aanzien van uw aanbod het volgende overwogen.

Onderzoek nog niet afgerond
Ondanks het feit dat de intentieovereenkomst over de ontwikkeling van het windpark Midden-Betuwe
op 31 december 2021 van rechtswege is verlopen, is het onderzoek of het gezamenlijk initiatief dat u
samen met Mts. Betuwemolen heeft ingediend kan worden vervat in een ruimtelijk, maatschappelijk,
kwalitatief en financieel-economisch aanvaardbaar plan nog niet afgerond.
Op dit moment zijn ons geen feiten bekend uit het lopende onderzoek waardoor afgezien zou moeten
van het oorspronkelijke initiatief, echter gezien het feit dat er in afwachting van nieuwe landelijke normen
geen basis is om in deze specifieke situatie tot een afronding van het onderzoek te komen berichten wij u
hierbij dat het onderzoek voorlopig zal worden gestaakt. Zodra de Raad van State de nieuwe normstelling
heeft getoetst en geaccepteerd treden wij zo spoedig mogelijk met u in overleg om het onderzoek naar uw huidig verzoek eventueel te hervatten. Hiermee doet de gemeente Neder-Betuwe recht aan de op 8 juni 2021 door de raad aangenomen motie. Voorts zal dan ook duidelijk zijn of er nog sprake is/kan zijn van een samenwerkingsverband met initiatiefnemers van een wind/zonnepark aan de zuidzijde van de A15, nu – volgens uw informatie- de samenwerking met Betuwemolen is opgezegd.

Initiatiefvoorstel gemeenteraad Overbetuwe
Zoals u weet heeft de gemeenteraad van Overbetuwe op 9 november 2021 het initiatiefvoorstel
‘Windmolenparken A15 Midden Betuwe’ aangenomen. Met dit initiatiefvoorstel wordt beoogd
aanvullende kaders op te stellen waar zowel het proces als de uitwerking van het initiatief aan moet
voldoen. Daarbij is het de bedoeling dat de kaders worden ingebracht bij de planvorming. Het college
van de gemeente Overbetuwe heeft besloten om ruimte te geven aan de uitvoering van
initiatiefvoorstel. Wij respecteren dit standpunt van het college van Overbetuwe en zijn benieuwd naar
de inhoud van het initiatiefvoorstel. Het is wat ons betreft op dit moment te vroeg hierop vooruit te
lopen. Nadat de uitkomsten van het initiatiefvoorstel bekend zijn en zijn getoetst aan de nieuwe landelijke normen die door de Raad van State zijn beoordeeld willen wij, samen met het college van
Overbetuwe, overleg voeren met u en de vertegenwoordiger van Mts. Betuwemolen of er nog
voldoende aanleiding is om te komen tot voortzetting van het onderzoek.

Klimaatnota
De gemeenteraad heeft in februari 2021 de Klimaatnota 2021-2025 vastgesteld. In deze nota zijn
concrete doelen vastgelegd voor het aandeel hernieuwbare energie in 2025 en 2030. De ontwikkeling
van het windpark Midden-Betuwe maakt deel uit van het bepalen van deze doelen. Onze inzet is vooralsnog op gericht op het behalen van deze doelen, met het initiatief om een windpark te ontwikkelen aan twee zijden van de A15, maar kunnen worden beïnvloed door zowel de gevolgen van de uitspraak door de Raad van State als de beëindiging van het samenwerkingsverband van eerdere initiatiefnemers
Pagina 2 van 2 Z/22/080772/166250
Wij zijn van mening dat de uitkomsten van het initiatiefvoorstel moeten worden afgewacht en de eerder
beschreven landelijke normen, waarna initiatiefnemers en de beide gemeenten gezamenlijk kunnen bespreken of er nog voldoende aanleiding is om te komen tot voortzetting van het haalbaarheidsonderzoek.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Gerrit Stam Jan Kottelenberg
Secretaris Burgemeester

Brief aan Betuwewind

Geachte heer In ’t Hout,
U heeft op 8 januari 2022 een brief verzonden aan de gemeenteraad waarin u verzoekt op korte
termijn te besluiten over het initiatief van de maatschap om aan de zuidzijde van de A15 een viertal
windmolens mogelijk te maken, met uitsluiting van een ontwikkeling aan de noordzijde.
De gemeenteraad heeft ons verzocht uw brief te beantwoorden. De inhoud van deze brief is
afgestemd met de gemeenteraad.
Wij hebben ten aanzien van uw verzoek het volgende overwogen.

Onderzoek nog niet afgerond
Ondanks het feit dat de intentieovereenkomst over de ontwikkeling van het windpark Midden-Betuwe
op 31 december 2021 van rechtswege is verlopen, is het onderzoek of het gezamenlijk initiatief dat u
samen met Windpark Hemmen B.V. heeft ingediend kan worden vervat in een ruimtelijk,
maatschappelijk, kwalitatief en financieel-economisch aanvaardbaar plan nog niet afgerond.
Op dit moment zijn ons geen feiten bekend uit het lopende onderzoek waardoor afgezien zou moeten
van het oorspronkelijke initiatief, echter gezien het feit dat er in afwachting van nieuwe landelijke normen
geen basis is om in deze specifieke situatie tot een afronding van het onderzoek te komen berichten wij u
hierbij dat het onderzoek voorlopig zal worden gestaakt. Zodra de Raad van State de nieuwe normstelling
heeft getoetst en geaccepteerd treden wij zo spoedig mogelijk met u in overleg om het onderzoek naar uw huidig verzoek eventueel te hervatten. Hiermee doet de gemeente Neder-Betuwe recht aan de op 8 juni 2021 door de raad aangenomen motie. Voorts zal dan ook duidelijk zijn of er nog sprake is/kan zijn van een samenwerkingsverband met initiatiefnemers van een wind/zonnepark aan de noordzijde van de A15, nu u – volgens informatie- de samenwerking met Betuwewind BV heeft opgezegd.

Initiatiefvoorstel gemeenteraad Overbetuwe
Zoals u weet heeft de gemeenteraad van Overbetuwe op 9 november 2021 het initiatiefvoorstel
‘Windmolenparken A15 Midden Betuwe’ aangenomen. Met dit initiatiefvoorstel wordt beoogd
aanvullende kaders op te stellen waar zowel het proces als de uitwerking van het initiatief aan moet
voldoen. Daarbij is het de bedoeling dat de kaders worden ingebracht bij de planvorming. Het college
van de gemeente Overbetuwe heeft besloten om ruimte te geven aan de uitvoering van
initiatiefvoorstel. Wij respecteren dit standpunt van het college van Overbetuwe en zijn benieuwd naar
de inhoud van het initiatiefvoorstel. Het is wat ons betreft op dit moment te vroeg hierop vooruit te
lopen. Nadat de uitkomsten van het initiatiefvoorstel bekend zijn en zijn getoetst aan de nieuwe landelijke normen die door de Raad van State zijn beoordeeld willen wij, samen met het college van
Overbetuwe, overleg voeren met u en de vertegenwoordiger van Betuwewind BV/Windpark Hemmen B.V. of er nog voldoende aanleiding is om te komen tot voortzetting van het onderzoek.

Klimaatnota
De gemeenteraad heeft in februari 2021 de Klimaatnota 2021-2025 vastgesteld. In deze nota zijn
concrete doelen vastgelegd voor het aandeel hernieuwbare energie in 2025 en 2030. De ontwikkeling
van het windpark Midden-Betuwe maakte deel uit van het bepalen van deze doelen. Onze inzet is vooralsnog op gericht op het behalen van deze doelen, met het initiatief om een windpark te ontwikkelen aan twee zijden van de A15, maar kunnen worden beïnvloed door zowel de gevolgen van de uitspraak door de Raad van State als de beëindiging van het samenwerkingsverband van eerdere initiatiefnemers.
Pagina 2 van 2 Z/22/080772/166249


Wij lezen in uw brief geen inhoudelijke argumenten om af te zien van een ontwikkeling van
windmolens aan de noordzijde van de A15. Wij hebben begrip voor uw wens tot snelheid, maar zijn
van mening dat de uitkomsten van het initiatiefvoorstel moeten worden afgewacht en de eerder beschreven landelijke normen waarna initiatiefnemers en de beide gemeenten gezamenlijk kunnen bespreken of er nog voldoende aanleiding is om te komen tot voortzetting van het haalbaarheidsonderzoek.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Gerrit Stam Jan Kottelenberg
Secretaris Burgemeester