20 mei 2024

Uw woning is nu al minder waard!

Woont ú binnen 2 km van een windturbine? Dan daalt uw woning – mogelijk fors – in waarde zodra de eerste windreus verrijst. En naar compensatie kunt u waarschijnlijk fluiten. Boven op de overlast en de gezondheidsschade, gaat het u dus ook geld kosten.

Planschade is groter dan u denkt

Bij de komst van windturbines is bij veel mensen weinig bekend over de invloed hiervan op de waarde van hun woning. Windenergie is belangrijk maar worden de lasten eerlijk verdeeld? NEE. De CO2 baten vallen iedereen toe, maar de overlast, gezondheidsrisico’s en de waardevermindering van woningen, zijn zeer lokaal.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is eind 2019 een rapport opgesteld over de waardevermindering van woningen nabij windturbines en zonneparken. Het gehele rapport is te lezen en te downloaden via:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/12/17/onderzoeksrapport-waardeontwikkeling-huizen-nabij-windturbines-en-zonneparken/onderzoeksrapport-waardeontwikkeling-huizen-nabij-windturbines-en-zonneparken.pdf

Forse waardevermindering voor woningen tot 2 km van een windturbine

Uit het onderzoek blijkt dat woningen tot een afstand van 2 km van een windturbine (van 150 tot 200 meter tiphoogte) gemiddeld 5% minder waard zijn. De tiphoogte,  het hoogste punt van het rotorblad, is hierbij een belangrijk aspect. Bij een tiphoogte van meer dan 200 meter zal de waardevermindering nog hoger dan 5% zijn.

De dorpen Zetten, Dodewaard, Hemmen, Andelst, Wely en een gedeelte van Herveld vallen binnen een straal van 2 km van de windturbines van Windpark Midden-Betuwe.

Een totaal verlies van 40 miljoen euro

Dit betekent een forse schadepost voor álle circa 3.000 koopwoningen in Zetten, Hemmen, Andelst, Dodewaard en Wely. Met een gemiddelde waardevermindering van 5% is de totale schade ruim 40 miljoen euro! Dit bedrag is nog éxclusief de huurwoningen, die uiteraard ook in waarde dalen.

WOZ waarde fors verlaagd

De genoemde waardevermindering is slechts een gemiddelde over álle woningen binnen 2 km van een windturbine. Hoe dichterbij de windturbine, des te groter de waardevermindering. Hoe hoog dit kan oplopen is per situatie verschillend. Volgens de SER (Sociaal Economische Raad) hebben gemeenten en rechters verzoeken gehonoreerd tot het verlagen van de WOZ waarde van woningen bij windturbines, met percentages van 10-30% met uitschieters tot 50%.
In een aantal gevallen is de WOZ zelfs al verlaagd vanwege de mogelijkheid dat er een windpark komt. Dat betekent dat uw woning nú ook al minder waard is.

Schade het grootst bij één windturbine.

De grootste waardevermindering vindt plaats bij de plaatsing van de eerste windturbine. Plaatsing van één windturbine laat de waarde van uw woning dus het meest fors dalen. Het plaatsen van meerdere windturbines of een compleet windpark heeft op de waardedaling een minder groot effect.

Plaatselijke makelaardij

Navraag bij plaatselijke makelaars bevestigt het beeld van de waardevermindering. Woningen bij windturbines zullen langer te koop staan en minder opbrengen. Hoewel het erg lastig is om een generieke uitspraak te doen, zal het gaan om een waardevermindering van 10% voor woningen aan de rand van Zetten, Wely, Dodewaard en Andelst.

Planschadevergoeding JA, maar waarschijnlijk niet voor u

De nabijheid van een windturbinepark kost u altijd geld als het uw eigen woning is. Bij de komst van een windturbinepark is wel een schadevergoeding mogelijk voor omwonenden. In de praktijk valt deze vaak flink tegen. Het begint met een eigen risico van 4% (vanaf 2022), dus bij een woning van 300.000 euro is de eerste schade van 12.000 euro voor uw eigen rekening.

De rechtspraak blijkt zowel terughoudend met het toekennen van planschade als met de hoogte van de uit te keren schadebedragen. Het blijkt dat de tot nu toe vastgestelde planschade vergoedingen slechts enkele procenten van de woningwaarde bedroegen. Dit staat in schril contrast met de te verwachten werkelijke waardedaling.

Mensen die hun hypotheek moeten oversluiten kunnen in de problemen komen. Doordat ook de waarde van het onderpand is gedaald kunnen banken een hogere rente eisen om hun risico te verkleinen. Ook kan de hypotheekverstrekker eisen dat u het verschil bijbetaalt. U hoeft dus uw woning nog niet eens te verkopen om de gevolgen te ondervinden.

Meer informatie over planschade bij windturbines kunt u lezen op de website van bijvoorbeeld Univé:

https://www.univerechtshulp.nl/wp-content/uploads/2019/05/0167.05-19-Folder-planschade-windmolens-UR-WEB.pdf

Ontwikkelaars van het windpark dienen schade te betalen

In de Omgevingswet is geregeld dat de ontwikkelaar van een wind- of zonnepark eventueel waardeverlies dat hoger is dan het eigen risico altijd zal moeten vergoeden aan de woningeigenaar.

Als de gemiddelde waardevermindering van 5% ook toegekend zou worden als planschade, dan zou dit – met een eigen risico van 4% – een extra kostenpost betekenen voor de initiatiefnemers van 8 miljoen euro. De initiatiefnemers hebben echter aangegeven dat ze voor de totale schade een bedrag van 50.000 euro hebben gereserveerd. Dat is nog slechts 0,6 % van het werkelijk te claimen bedrag.