25 juni 2024

Geplande windmolens dicht bij Zetten

Dringende oproep aan lokale politiek: zet plannen Windpark Midden-Betuwe on-hold

Door: Bewonersplatform Midden-Betuwe, woensdag 3 november 2021

Gevolgen voor gezondheid

Deskundigen en artsen trekken fors aan de bel en laten weten dat er meer en grotere gezondheidsrisico’s zijn bij het plaatsen van windturbines dan tot nu door de politiek en initiatiefnemers wordt onderkend. Gezondheidsrisico’s die ook genegeerd lijken te worden door de politiek van gemeente Overbetuwe en Neder-Betuwe.

Het RIVM kwam vorige week in opspraak als het gaat om onderzoek naar geluidshinder en gezondheidsrisico’s. Nu blijkt dat het RIVM zich baseert op onderzoeken die door de windsector zijn ondersteund en zelfs zijn betaald. Uitspraken en beweringen van het RIVM worden daardoor op z’n minst in twijfel getrokken. Ook gezien alle onderzoeken die erop wijzen dat geluidsoverlast kan leiden tot serieuze en ernstige gezondheidsklachten, is het uiterst belangrijk eerst zorgvuldige normeringen vast te stellen. Het onderzoek uitgevoerd door Windwiki dat deze week is gepresenteerd, bevestigt dit nogmaals: Wetenschappelijke analyse wijst uit: de huidige normen voor windturbines zijn op drijfzand gebaseerd. De overheid baseert zich op RIVM-rapporten, waarvan de conclusies wetenschappelijk onhoudbaar zijn. Dat blijkt uit een gedegen epidemiologische beoordeling, die vanaf woensdag 3 november op de site van Windwiki staat. https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2021/11/Gezondheidseffecten-van-windturbinegeluid-D.-Bijl-2021.pdf

Plannen doordrukken

Twee initiatiefnemers hebben concrete plannen om samen 7 tot 8 windmolens te plaatsen langs de A15 tussen Zetten/Andelst, Dodewaard/Wely en Hemmen. Er worden inmiddels grote vraagtekens gezet bij het bouwen van windturbines in Nederland. Met name als deze zo dicht bij woonkernen (vanaf ± 600 meter) zouden komen, zoals het plan er nu ligt. De Raad van State deed afgelopen zomer uitspraak dat normering voor geluidshinder van windturbines die wordt gehanteerd in Nederland, niet voldoet aan Europese normen: ze zijn wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd.

Nederland kent, in tegenstelling tot vele andere landen in Europa, geen afstandsnorm voor windturbines ten opzichte van bebouwing. Waar andere landen bijvoorbeeld een norm hanteren van 10 keer de tiphoogte, dus ca. 2 km. afstand, hanteert Nederland alleen een gemiddelde geluidsnorm. Voor de initiatiefnemers bleek de Raad van State-uitspraak geen reden tot terughoudendheid; zij lijken de gekozen route met haast door te willen drukken.

Haast juist nu onverstandig

Om tot de best mogelijke oplossing voor een mogelijk Windpark Midden-Betuwe te komen, dient er een voor alle betrokkenen gedragen plan te komen. Om een voorstel voor dit plan te maken, is een gebiedstafel opgezet waarin alle belanghebbenden, dus ook het bewonersplatform, een stem hebben. Aan deze gebiedstafel werd onlangs een aantal voorkeursopstellingen gepresenteerd en hierover moet nu op korte termijn een uitspraak worden gedaan, het zogeheten voorkeursalternatief (VKA). Het bewonersplatform peilt op dit moment de stemming onder de leden.

De versnelling die door de initiatiefnemers wordt ingezet betreffende het Windpark Midden-Betuwe, baart grote zorgen bij het bewonersplatform. Gemeente Overbetuwe gaat niet zelf aan normeringen werken, maar biedt initiatiefnemers wel de mogelijkheid om dit zelf te doen én heeft aangegeven om voor de kerst nog met de initiatiefnemers en o.a. het bewonersplatform om tafel te willen om de discussie opnieuw vorm te geven. Gemeente Neder-Betuwe geeft in een motie aan dat zij “zo lang geen milieubeoordeling van de landelijke normen is uitgevoerd bij besluiten ten aanzien van aanvragen voor het plaatsen van windturbines, zij terughoudend en kritisch zijn. Echter, als de ingediende plannen door de initiatiefnemers worden goedgekeurd door de Raad, kan het project doorgang vinden.”

Politiek aan zet

Gezien alle onzekerheid rondom gezondheidsrisico’s roept het bewonersplatform daarom de lokale politiek op: wacht eerst de resultaten van gedegen wetenschappelijk onderbouwd onderzoek én nieuwe normeringen af. Ga pas dán opnieuw kijken of er mogelijkheden zijn voor windturbines en zo ja, wat zijn dan de mogelijkheden?

Jan Teisman (voorzitter bewonersplatform) doet namens Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe daarom een dringende oproep aan de twee gemeenten om het traject, in ieder geval tijdelijk, on-hold te zetten. De kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van de inwoners van de gemeente Overbetuwe en Neder-Betuwe zijn het allerbelangrijkste dat er is. Dit blijkt ook uit de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg: dit moet te allen tijde voorop staan!

Bijeenkomst in Dodewaard in juli 2021