25 juni 2024

RTG (ronde tafel gesprek) over Windenergie

9 januari 2024, Gemeente Overbetuwe, verslag door Bewonersplatform Windpark Midden Betuwe

Op dinsdag 9 januari jl. heeft tijdens een Politieke avond een rondetafelgesprek plaatsgevonden over het thema ‘Windenergie’. Het initiatief voor het RTG kwam van Aad Noordermeer, Raadslid namens BOB (Burgerbelangen OverBetuwe).

Er was zoveel belangstelling dat er nog stoelen moesten worden bijgeplaatst. Op de tribune waren veel omwonenden aanwezig, die zorgen hebben over de plannen aangaande de plaatsing van windmolens in het gebied tussen Zetten-Andelst en Dodewaard. Eveneens aanwezig op de tribune waren initiatiefnemers Gerlach Velthoven en Henk in ’t Hout.

Actieve deelname aan het RTG kwam o.a van Eric Kiers en Ronald Melieste namens het Bewonersplatform en van Fred Eggink en Niek Borsboom namens Malle Molens. Joost Lindner nam als bestuurslid van Energie Coöperatie Midden-Betuwe deel. Frans van Lynden van Landgoed Hemmen nam eveneens deel aan het RTG. Namens het College van B&W was wethouder Rik van Dam aanwezig. Daarnaast nog enkele genodigden en raadsleden.

Tijdens de vergadering stond het delen van informatie, wensen en opmerkingen centraal.

Fred Eggink geeft als eerste spreker aan dat de naam Overbetuwe beter kan veranderen in Zonovergoten Betuwe vanwege de vele zonnepanelen, zowel op de daken als langs snelwegen en in weilanden. Hij benadrukt nog eens dat er meer dan 1.000 handtekeningen zijn verzameld tegen de plaatsing van de windmolens. Hij stelt ook dat het zoekgebied puur uit economische overwegingen is vastgesteld en dat er onvoldoende aandacht is geweest voor kwaliteit van een gezond leefmilieu.

Niek Borsboom vult aan dat het waardeverlies van woningen zeer groot is en dat daar een uniforme regeling voor moet komen.

Eric Kiers looft het prachtige gebied waarin wij wonen en dat windmolens niet in zo’n mooi natuurgebied passen. Hij is niet tegen windmolens maar wel tegen plaatsing zo dicht bij bewoond gebied. Hij benoemt o.a. de negatieve effecten op de gezondheid en het laagfrequente geluid. Het zoekgebied bevindt zich in een drinkwaterwingebied en in een gebied waar ook de wespendief en de zeearend voorkomen. Eric geeft aan dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Dat grondwater geen beschermingslaag heeft en dat het grondwater tussen de rivieren enorm beweegt. Hij geeft aan dat de commissie MER zelf in hun voorstel zegt dat de afstandsnormen te krap zijn. Hij benoemt de aanzienlijke bijdrage van Overbetuwe in de energietransitie, o.a. van het Windpark A15 en het zonnepark A15. Ook benoemt hij de vele zonnepanelen in de wijk waarin hij woont. Eric geeft aan dat de klimaatdoelen al worden gehaald en vraagt zich af waarom we hier nóg meer moeten doen. Hij verzoekt de gemeente het boek Windpark Midden Betuwe definitief te sluiten.

Roland Melieste verwees eveneens naar de vele negatieve effecten op de gezondheid. Hij wees o.a. op de schadelijke effecten van de kankerverwekkende fijnstof Bisfenol, dat vrijkomt van de bladen van windmolens en neerdaalt op de omliggende grond en terecht komt in het grondwater. Hij vraagt zich af of men zich realiseert dat dit weleens het nieuwe asbest kan worden.

Frans van Lynden gaf aan nog steeds interesse te hebben in het plaatsen van windmolens, mits er voldoende draagvlak voor was én als er wordt voldaan aan de landelijke normen. Hij vraagt iedereen zich aan te sluiten bij een energiecoöperatie.

Joost Lindner liet een wervend verhaal horen over de vele voordelen van windenergie. Een dusdanig volledig opgelezen en ingestudeerd marketing verhaal, dat de voorzitter ingreep om het betoog te laten eindigen. Enige empathie voor omwonenden was volstrekt afwezig in zijn verhaal.

Ook de nieuwe bouwplannen aan de zuidkant van Zetten komen aan de orde, waarbij aangegeven wordt dat bij de plaatsing van windmolens ook hiermee rekening moet worden gehouden.

Rik van Dam gaf aan dat er nog niet heel veel nieuws te melden was maar dat hij wel blij was met de inbreng van deze avond. Hij gaf aan dat het plan in Putten van belang was omdat dat plan en het plan in onze gemeente communicerende vaten zijn. Het boek is nog niet compleet dicht. Het plan RES 2.0, waar het plan MER één van de bouwstenen voor zal zijn, komt waarschijnlijk in de herfst van 2024. Dan is inspraak opnieuw mogelijk. Het is belangrijk om het proces goed te doorlopen, iets wat tot nu niet altijd goed is gegaan, vooral ten aanzien van de participatie. Hij vraagt om te wachten tot in februari het ‘Koersdocument’ wordt gepresenteerd. In april volgt een procesmemo. De inbreng van vanavond wordt zoveel als mogelijk meegenomen.

De gehele vergadering (video-opname) als ook de ingediende stukken zijn online terug te vinden via de volgende link:

https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=overbetuwe&agendaid=728a5c95-3b4e-4649-9dfe-142d5448c6f5&FoundIDs=&year=2024