20 mei 2024

Nieuws: Uit het derde overleg gebiedstafel

Op 8 maart 2021 was het derde online overleg van de gebiedstafel en er werd een presentatie gegeven door adviesbureau Bosch & van Rijn uit Utrecht over de uitgangspunten combi-m.e.r (inclusief opstellingsalternatieven) van het project Windpark Midden-Betuwe.
Bosch & van Rijn is ook het bureau die het MER Windpark Midden-Betuwe op zal gaan stellen.

We kunnen op deze website de opstellingsalternatieven helaas niet delen. Deze opstellingsalternatieven mogen we uitsluitend delen met onze leden. Wel kunnen we aangeven dat er drie opstellingsalternatieven werden getoond. Deze drie alternatieven zullen nader bekeken moeten worden op haalbaarheid. Afgesproken wordt dat er meer duidelijk gaat worden tijdens het vierde overleg van de gebiedstafel.

Welke van de drie gaat het dan worden, of komen er nog andere opties?
Dat wordt bepaald aan de hand van :
1 Uitkomsten van de onderzochte projectMER-alternatieven
2 Voorkeur initiatiefnemers
3 Uitvoerbaarheid (technisch en financieel)

Uiteraard wordt het voorkeursalternatief vervolgens ook onderzocht op (milieu)thema’s en wordt een bandbreedte (onder- en bovengrens) inzichtelijk gemaakt. Deze onderzoeken dienen dan weer ter onderbouwing van de omgevingsvergunningaanvraag.
Wat ons opvalt is dat bij géén van bovengenoemde drie punten wordt aangegeven dat omwonenden nog enige inspraak hebben. Ook wordt hier geen gewag meer gemaakt van de eventuele adviezen vanuit de gebiedstafel.

In de MER zullen de windturbineopstellingen worden onderzocht die de hoeken van het speelveld opzoeken. Door het oprekken van onderzoeksruimte komen de minimaal en de maximaal te verwachten milieueffecten in beeld.
In het ProjectMER-deel worden drie opstellingsalternatieven onderzocht, waarmee de hoeken van het speelveld worden opgezocht.
Vwb de opstellingsalternatieven wordt:
 Rekening gehouden met beschikbare ruimte binnen het zoekgebied ( en onderlinge afstanden)
 Los van grondeigendom gekeken (er wordt van uitgegaan dat al het aanwezige grondgebied te gebruiken is)
 Rekening gehouden met de bandbreedte uit de concept NRD
 Gekeken naar rechte, parallelle lijnen

Bij de presentaties van Bosch & van Rijn worden de nodige termen gebruikt. Deze termen zijn tijdens het hele project belangrijk en derhalve gaan we deze hier nader benoemen:

m.e.r: hiermee wordt de procedure bedoeld die als hoofddoel heeft het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. De milieugevolgen van het initiatief of de activiteiten en reële alternatieven hiervoor worden systematisch, transparant en objectief in beeld gebracht in een zogenoemd milieueffectrapport (MER)

PlanMER: Dit is de onderbouwing van het bestemmingsplan. Hier worden gemeentebreed verschillende locatiealternatieven (planMER-alternatieven) beoordeeld op hun geschiktheid als locatie voor windenergie op basis van hun milieueffecten. Hier wordt gekeken in een relatief laag detailniveau.

ProjectMER: Dit is de onderbouwing van de omgevingsvergunning. In dit deel worden binnen het zoekgebied voor Windpark MiddenBetuwe opstellingsalternatieven (projectMER-alternatieven) onderzocht op hun milieueffecten. Hier wordt gekeken in een relatief hoog detailniveau.

CombiMER: De naam geeft het eigenlijk al aan. Dit is van toepassing waar bestemmingsplan en vergunning gecoördineerd worden voorbereid.

In het projectMER zullen de volgende thema’s worden onderzocht en vergeleken:

  • Geluid (ook cumulatief), dat wil zeggen dat het geluid van de windturbines wordt opgeteld bij het reeds aanwezige geluid van de snelweg A15 en de spoorwegen. Deze optelling van geluid is een specifieke berekening, want het is niet zo dat als een snelweg bijvoorbeeld 50dB aan geluid produceert en dat de spoorlijn bijvoorbeeld 40dB produceert, dat het eindresultaat 90dB zou zijn. Dit voorbeeld zou eerder een uitkomst hebben van rond de 52dB.
  • Externe veiligheid (wat is het risico voor omwonenden als bv een wiek afbreekt oid)
  • Gezondheidsaspecten
  • Bodem, water en archeologie
  • Landschap
  • Ecologie
  • Energieopbrengst en vermeden emissies