25 juli 2024

Nieuws: Passiviteit direct-omwonenden

De direct-omwonenden hebben vanaf het begin al geklaagd over het feit dat ze in een heel laat stadium zijn betrokken bij dit project, maar ook over het feit dat ze vrijwel geen tijd kregen om zich te organiseren. Dit hebben we via brieven aan de gemeentes laten weten.

Tijdens een beeldvormende avond van de gemeente Neder-Betuwe op donderdag 28 januari 2021 liet de heer Hoiting van Yard Energy echter weten dat hij vond dat de omwonenden ruim voldoende tijd hadden gekregen om zich te organiseren. Hij stelt dat ze zich hadden kunnen organiseren, direct nadat de omwonenden de eerste brief (18 maart 2020) hadden ontvangen.

Is dit dan ook zo, konden we ons eerde organiseren? We zetten even de feiten op een rij:

Op 18 maart 2020 ontvingen omwonenden de eerste brief. Hierin werd voor het eerst met de omwonenden gecommuniceerd over het windpark. Er werd verteld dat ze graag met ons in overleg wilden maar dat dit door de corona-regels niet mogelijk was. Ze hoopten dat de vier geplande informatiebijeenkomsten zo gauw mogelijk konden
plaatsvinden.

De tweede brief ontvingen we 2 maanden later op 20 mei 2020. Daarin wordt aangegeven dat het houden van de beloofde bijeenkomsten onmogelijk is vanwege corona, maar dat de mening van omwonenden wel telt. Omwonenden worden uitgenodigd om, voor 12 juni 2020, deel te nemen aan een enquête. “De wensen van de omwonenden vormen een belangrijke basis voor het participatieplan”, staat er te lezen in deze brief. “Ons doel is om met uw antwoorden het
beste plan voor het windpark te maken”.

De derde brief is op 9 juli 2020 in Neder-Betuwe verstuurd, en pas op 27 augustus in Overbetuwe, omdat er iets mis is gegaan bij de bezorging, aldus de gemeente. In deze brief worden de uitkomsten van de gehouden enquête
weergegeven. Volgens deze brief hebben 133 van de 350 woonadressen de enquête ingevuld. Ook worden omwonenden uitgenodigd om deel te nemen aan een gebiedstafel. Opgave voor deelname aan de gebiedstafel
dient in eerste instantie voor 1 augustus 2020 plaats te vinden, maar is door het later versturen van de brief in Overbetuwe verschoven naar 13 september 2020.
Uit de enquête bleek overigens dat bijna driekwart (74%) van de omwonenden beperking van de overlast van het windpark wil. Verder wil 55% van de omwonenden een goede financiële vergoeding en zegt zo’n 42% van de omwonenden betrokken te willen zijn bij het ontwerp van dit windpark.

Vooralsnog wordt de indruk gewekt dat wij als omwonenden nog niet echt in actie hoeven te komen omdat we allemaal kunnen participeren aan de gebiedstafel (dit blijkt later niet het geval te zijn, want slechts 2 omwonenden kunnen aan de gebiedstafel aanschuiven).

Vervolgens bleef het stil en hebben we pas op 5 november 2020 een mailtje gekregen van de projectleider namens beide gemeenten. Hierin werden we uitgenodigd om deel te nemen aan een startbijeenkomst voor het opzetten van een bewonersplatform. In totaal hadden 35 omwonenden belangstelling getoond voor deelname aan de gebiedstafel. Deze mensen zijn via de mail uitgenodigd om deel te nemen aan deze online-bijeenkomst die plaatsvond op 12 november 2020. Dit was dus pas de eerste echte dialoog tussen gemeenten, initiatiefnemers en een aantal omwonenden – ruim 8 maanden na de eerste brief.

Op 16 november 2020 kregen we een kort verslag van het overleg en werd de vraag gesteld of je mee wilde doen aan:

  1. Het bewonersplatform,
  2. De gebiedstafel en
  3. Of je je NAW-gegevens wilde delen zodat je inzicht had wie zich nog meer hadden aangemeld. Op deze manier konden we onszelf als platform verenigen. Het verzoek was om deze mail per ommegaande te beantwoorden zodat een volgend overleg zo snel mogelijk kon plaatsvinden.

Dit volgende overleg vond op 10 december 2020 plaats. Na afloop van deze bijeenkomst kregen we allen de NAW-gegevens van de andere geïnteresseerden voor het bewonersplatform en konden we beginnen met ons te organiseren. Op 11 januari 2021 was vervolgens al de eerste gebiedstafel.
Hoezo waren omwonenden passief en hadden ze ruim voldoende de tijd om zich te organiseren!