25 juli 2024

Nieuws: Vergunningsprocedure windpark


Gesteld wordt dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de Awb)

De Initiatiefnemers onderzoeken voornemen en bepalen voorkeursalternatief (kijken hoeveel er in het beschikbare gebied met windturbines geschoven kan worden voor de beste opstelling voor het windpark).

 1. De initiatiefnemers dienen een omgevingsvergunningaanvraag in voor het geselecteerde voorkeursalternatief.
 2. Het bevoegd gezag (gemeente) beoordeelt de aanvraag en stelt een ontwerp Bestemmingsplan en een ontwerp
  Omgevingsvergunning op.
 3. Het bevoegd gezag (gemeente) publiceert deze twee ontwerpplannen en de daarbij horende M.E.R (Milieu
  Effecten Rapportage)
 4. De twee ontwerpplannen met bijhorende M.E.R zijn 6 weken ter inzage en alle burgers van de gemeenten
  Overbetuwe en Neder-Betuwe kunnen binnen 6 weken hierop een zienswijze indienen.
 5. Eventuele aanpassingen van de twee ontwerpplannen kunnen volgen n.a.v ingediende zienswijzen, overlegreacties en adviezen commissie M.E.R.
 6. Vaststelling definitieve versie Bestemmingsplan en verleent de definitieve Omgevingsvergunning.
 7. Hiertegen kan vervolgens weer door de inwoners, gedurende 6 weken, bezwaar aangetekend worden. Dus tegen het vastgestelde Bestemmingsplan, de verleende Omgevingsvergunning en het bijhorende M.E.R.
 8. Deze bezwaarprocedure moet aangebracht worden bij de Afdeling Bestuursrecht Raad van State.

Wij als omwonenden kunnen bij het bepalen van de voorkeursalternatieven ook enige invloed uitoefenen. Dit doen we via onze vertegenwoordigers aan de gebiedstafel, alwaar deze voorkeursalternatieven uiteindelijk voorgedragen gaan worden.